PHỤ LỤC Id

 (Kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH

TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH

Số đăng ký chứng nhận: 
Địa chỉ: 
Điện thoại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: ………………….

……….., ngày.... tháng ... năm …..

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH NĂM...

(Từ ngày .../.../20... đến ngày .../.../20...)

Kính gửi: ……………………………………

Thực hiện quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, ...(tên đơn vị kiểm định)... báo cáo tình hình hoạt động kiểm định như sau:

BẢNG 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

STT

Tên địa phương

Số lượng đối tượng đã kiểm định đạt yêu cầu

Lần đầu

Định kỳ

1

 

 

 

2

 

 

 

……

 

 

 

 

Tổng số

...

...

BẢNG 2. PHÂN LOẠI THIẾT BỊ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

Đối tượng kiểm định

(ghi tên đối tượng kiểm định theo Danh mục máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành)

Đơn vị tính

Kiểm định Lần đầu/ Định kỳ

Số lượng đối tượng đã kiểm định đạt yêu cầu

1

 

Lần đầu ……………

 

Đnh kỳ ……………

 

2

 

Lần đầu …………..

 

Đnh kỳ ……………

 

…………………..

 

Lần đầu ……………

 

 

 

Đnh kỳ ……………

 

Tổng số

 

Lần đầu ……………

 

Đnh kỳ ……………

 

Đánh giá, kiến nghị, đề xuất:

a) Đánh giá công tác kiểm định.

b) Những vấn đề nảy sinh trong quá trình kiểm định.

c) Đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nâng cao hoạt động kiểm định./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.