PHỤ LỤC I

BIỂU MẪU VỀ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

Phụ lục Id

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH
(MẶT TRƯỚC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

 

 

 

 

 

 

No: (Số seri) ..............

 

 

(MẶT SAU)

TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH

Địa chỉ: ………………

Điện thoại: ……………….. Số đăng ký chứng nhận:...(1)...

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG

Tên tổ chức, cá nhân sử dụng: …………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH

Tên đối tượng kiểm định: ……………………………………………………………

Mã hiệu: ………………………………………Số chế tạo: ……………………………

Nhà sản xuất/nước sản xuất: ………………………………………………….Năm chế tạo: ...................................................................................................................................

Đặc tính, thông số kỹ thuật: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Địa điểm lắp đặt: ………………………………………………………………………..

Đã được kiểm định ………………… (lần đầu, định kỳ, bất thường) đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số …... ngày ….. tháng ... năm …..(*)

Tem kiểm định số: ……………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: ……………………………

 

 

……, ngày    tháng    năm
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

(*) Với điều kiện tổ chức, cá nhân sử dụng phải tuân thủ các quy định về sử dụng và bảo quản tại quy chuẩn kỹ thuật và quy định của nhà sản xuất

(Giấy chứng nhận có kích thước khổ A5)

(1) Số đăng ký chứng nhận của Tổ chức kiểm định do cơ quan có thẩm quyền cấp.

 

MẪU TEM KIỂM ĐỊNH

https://thuvienphapluat.vn/doc2htm/00299837_files/image001.jpg

Chú thích:

1. Ngày kiểm định: ghi ngày, tháng, năm kiểm định (ví dụ: ngày 01 tháng 05 năm 2014).

2. Có hiệu lực đến ngày: ghi ngày, tháng, năm hết hiệu lực của tem kiểm định (ví dụ: ngày 01 tháng 05 năm 2016).

3. Số seri: là các số tự nhiên kế tiếp nhau để quản lý và theo dõi, số màu đỏ.

4. Nền tem màu vàng, viền màu xanh, có chi tiết, hoa văn có thể do đơn vị kiểm định tự chọn).

5. Màu chữ: “Tên đơn vị kiểm định”: màu đỏ; các chữ còn lại: màu đen.

6. Kích thước của tem:

- B = 5/6 A;

- C = 1/5 B.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.