PHỤ LỤC 2

MU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20....

GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH

HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Kính gửi: Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Tên t chức:...............................................................................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Điện thoại: …………………. Fax: ……………………. E-mail: ..........................................

3. Quyết định thành lập/ (nếu có), Giấy đăng ký kinh doanh số ……….. Cơ quan cấp:  ………. cấp ngày …………………. tại ....................................................................................................................

4. Hồ sơ kèm theo:

- …..

- …..

5. Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động chứng nhận hợp quy quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số …../2012/TT-BLĐTBXH ngày ....tháng .... năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sau đây:

- ………………… (sn phẩm, hàng hóa)

Đề nghị Cục An toàn lao động xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa tương ứng.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận hợp quy./.

 

 

Đại diện Tổ chức....
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.