Phụ lục 3 - Trích lục đăng ký giám hộ (bản chính)  -Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 

…………..………………..……………

………………..………………….…….

………………..………………….…(1)

 
 
 

Số:(2)      /TLKT-BS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày….…tháng ……năm 20….

TRÍCH LỤC KHAI TỬ
(BẢN SAO)

Họ, chữ đệm, tên:............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …………..……….…………………..……….…………………………………….

Giới tính: ……….……………… Dân tộc: ………..………..…… Quốc tịch: ……….……..……………

Số định danh cá nhân: …..……….…………….…………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: …..……….…………………..…………………………………………………………….

................................................................................................................................................................................................

Đã chết vào lúc.......................giờ.....................phút, ngày........................................................................................

Nơi chết:..............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................Nguyên nhân chết:............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Đã được đăng ký khai tử tại: (3): ..................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Số: ...............................................ngày...........................................................

Ghi chú(4):  ........................................................................................................................................................................

 

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(, ghi họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 


 

 

Chú thích:

(1) Ghi tên quan cấp bản sao Trích lục. Nếu Ủy ban nhân dân cấp thì ghi đủ 03 cấp hành chính (, huyện, tỉnh); nếu Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu quan đại diện thì ghi tên quan đại diện tên nước trụ sở quan đại diện.

dụ:        Tỉnh Thanh Hoá

                        Thành phố Thanh Hoá

         UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

                        Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi theo số trong Sổ cấp bản sao Trích lục hộ tịch của quan đăng hộ tịch.

(3) Ghi tên quan đăng khai tử, số, ngày tháng năm đăng .

dụ: Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Nội

                        Số: 02, ngày 05/01/2016”

 (4) Tuỳ theo cách thức thực hiện, ghi căn cứ cấp bản sao Trích lục: Thực hiện việc trích lục từ Sổ đăng khai tử hoặc Thực hiện việc trích lục từ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy trình tin học”.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.