Phụ lục 3 - Trích lục kết hôn (bản sao)  -Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

…………..………………..……………

………………..………………….…….

………………..………………….…….(1)

 
 
 

Số: (2)          /TLKH-BS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

………, ngày….…tháng ……năm 20…

 

TRÍCH LỤC KẾT HÔN
(Bản sao)

Họ, chữ đệm, tên vợ:

…………..……….…………………………….……..………..…

…………..……….…………………………….……..………..…

Ngày, tháng, năm sinh: ………..……….……………

Dân tộc: …….……………………………….……………….

Quốc tịch: …….………………………………….………….

Nơi trú: …….………………….…….………………….

…….………………….…….………………….…….……………

…….………………….…….………………….…….……………

Giấy tờ tùy thân: ….……….…….………………….…… …….……………………………………….………….…….….…

Họ, chữ đệm, tên chồng:

…………..……….…………………………….……..………..…

…………..……….…………………………….……..………..…

Ngày, tháng, năm sinh: ………..……….……………

Dân tộc: …….……………………………….……………….

Quốc tịch: …….………………………………….………….

Nơi trú: …….………………….…….………………….

…….………………….…….………………….…….……………

…….………………….…….………………….…….……………

Giấy tờ tùy thân: ….……….…….………………….…… …….……………………………………….………….…….….…

 

Đăng kết hôn tại (3) ...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Số......................... ngày........... tháng ........ năm ………….

Ghi chú: (4) ………………………………………………………………………………………….

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(, ghi họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.