Phụ lục 3 - Trích lục khai sinh (bản sao) -Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 

…………..………………..……………

………………..………………….…….

………………..………………….…….(1)

 

 

Số: (2)     /TLKS-BS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   


………, ngày….…tháng ……năm 20....

 

TRÍCH LỤC KHAI SINH

(BẢN SAO)

Họ, chữ đệm, tên: ……………..……….…………………..……….…………………..……….………………...................……….……

Ngày, tháng, năm sinh: ……………..………….……  ghi bằng chữ: ……………..…………….……………..……….…………

…………………………………………..……….…………………………………..……….………………………………………………..……….

Giới tính: …………….............…............……. Dân tộc: …………………………….Quốc tịch: ………………….....…………

Nơi sinh: …………………………..……….…………………………………..……….……….....……………………………………..……….

…………………………………………..……….…………………………………..……….………………………………………..…..……….

Quê quán: …………………………………………………………………..…………………………….…………………………..……….

Số định danh cá nhân: ………………………….……..……..………...............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: ………………………………………………………………..…………………………….…..……

Năm sinh:  …………………………..………… Dân tộc: ………………….……… Quốc tịch:  …………..……………………

Nơi cư trú: …………………………..……….…………………..…………..……….………………………………..….………...……….

…………………………………………..……….…………………………………..……….…………………………………………....……….

Họ, chữ đệm, tên người cha: ……………………………………………………………..…………..………………….…..……

Năm sinh:  …………………………..………… Dân tộc: ………………….……… Quốc tịch:  …………………….…………

Nơi trú: …………………………..……….…………………..…………..………………….………………………….………...……….

…………………………………………..……….…………………………………..……….……………………………………………..……….

Đăng khai sinh tại(3) ……………………………………………………………………….…………………………………………….…

Số …………….……… ngày …..……/…..……/….……

Ghi chú:(4)……………………..……….…………………………………..……….………………………………………………………..……….

 

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(, ghi họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

(1) Ghi tên quan cấp bản sao Trích lục.

Nếu Ủy ban nhân dân cấp thì ghi đủ 03 cấp hành chính (, huyện, tỉnh); nếu Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu quan đại diện thì ghi tên quan đại diện tên nước trụ sở quan đại diện.

dụ:      Tỉnh Thanh Hoá
                        Thành phố Thanh Hoá
                    UBND phường Lam Sơn

Hoặc:   Đại sứ quán Việt Nam
                                tại Hoa Kỳ

 (2) Ghi theo số trong Sổ theo dõi việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch của quan cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(3) Ghi tên quan đăng khai sinh

dụ: Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

                        Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội.

(4) Tuỳ theo cách thức thực hiện, ghi căn cứ cấp bản sao Trích lục: Thực hiện việc trích lục từ Sổ đăng khai sinh hoặc Thực hiện việc trích lục từ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy trình tin học”.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.