Phụ lục 3 - Trích lục khai tử (bản chính)  -Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 

…………..………………..……………

………………..………………….…….

………………..………………….…….(1)

 
 
 

Số:(2) ..... / TLKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    


………, ngày….…tháng ……năm 20…..

           

TRÍCH LỤC KHAI TỬ
 

Họ, chữ đệm, tên: ……………..……….…………………..……….……………………..…..……….……

..........................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …………..……….…………………..……….……………………………………..

Giới tính: ……….……………… Dân tộc: ………..……………… Quốc tịch: ……….……..……………

Số định danh nhân: (3)…..……….…………………..……….…………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (4) …..……….………………..……….…………………………………………………….

................................................................................................................................................................................................

Đã chết vào lúc....................giờ.................phút, ngày......................................................................... ghi bằng chữ:

................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Nơi chết:...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân chết:...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử số ....................................................do...................................................

................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................cấp ngày............................................................

Họ, chữ đệm, tên người đi khai tử: .......................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(4) ...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

 

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

 

Chú thích:

 

(1) Ghi tên cơ quan cấp Trích lục. Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ:        Tỉnh Thanh Hoá

                        Thành phố Thanh Hoá

         UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

                        Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi theo số trong Sổ đăng ký khai tử.

(3) Chỉ ghi trong trường hợp đã được cấp Số định danh cá nhân.

(4) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.