PHỤ LỤC 30

(Ban hành kèm theo Thông tư số:63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

UBND tỉnh, TP…..
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số:………/QĐ-…..

…………, ngày...... tháng......năm.....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa ….(tên bến xe hàng)….. vào khai thác

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Quyết định số.......ngày ……tháng ….năm …. của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố….... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải.

Căn cứ Thông tư số …/2014/TT-BGTVT ngày … tháng … năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Căn cứ văn bản kiểm tra của Sở Giao thông vận tải ngày...../......./.......

Xét đề nghị của ...................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố đưa...... (tên bến xe hàng)….. vào khai thác với các nội dung sau:

- Tên bến xe hàng:..............................................................................................................

- Tên đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác:........................................................................

- Địa chỉ (1)..........................................................................................................................

- Tổng diện tích đất:...........................................................................................................

- Diện tích kho hàng kín: ..................................................................................................

- Diện tích đỗ xe: ...............................................................................................................

Điều 2. (bến xe hàng).......... được kinh doanh, khai thác kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 3. Các ông (bà)......., ….(cơ quan, tổ chức thực hiện)…. và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-........
- Lưu.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi địa danh, lý trình, địa chỉ của Bến xe hàng.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.