Phụ lục 4

 (Kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT
ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________________________________

PHIẾU KIỂM SOÁT MUA, BÁN HÓA CHẤT ĐỘC

Căn cứ Nghị định số  ….../…./NĐ-CP ngày .. tháng .. năm … của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

Căn cứ Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm ……… của Bộ Công Thương …..,

BÊN BÁN

Tên tổ chức/cá nhân:……… (1)...................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: …………………..Điện thoại: ……… Fax:......................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghip/h kinh doanh số ………. do .................................  cấp ngày …… tháng ……… năm.................................................................................................................

Tên người đại diện:.........................................................................................................................

Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu người đại diện: số……………………….……, cấp ngày….tháng……năm…………… tại........................................................................................

BÊN MUA

Tên tổ chức/các nhân:……… (1)..................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: …………………..Điện thoại: ……… Fax:......................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghip/h kinh doanh số ………. ngày …… tháng …. năm …do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm…….........................................................

Tên người đại diện:.........................................................................................................................

Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu người đại diện: số…………………………..…., cấp ngày….tháng……năm…… tại.....................................................................................................

Thông tin mua, bán hóa chất độc gồm các nội dung sau:

 

TT

Tên thương mại

Nhận dạng hóa chất độc

Mục đích sử dụng

Tên hóa học

 

Mã số CAS

Công thức hóa học

Khối lượng

Sản xuất

Kinh doanh

Sử dụng

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

n…

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên bán hàng cung cấp các thông tin đầy đủ về hóa chất độc cho bên mua hàng. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc được Bên mua, Bên bán lưu giữ ít nhất 05 năm và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

 


ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

(Ký tên và đóng dấu)

(2)….., ngày … tháng … năm ……
ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân mua và bán hóa chất độc.

(2): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân bán hàng.        

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.