PHỤ LỤC 5

MẪU QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...(Số Quyết định)

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY

CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

Căn cứ Quyết định số ……….. ngày …/…/… của ………. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động;

Căn cứ Thông tư số.... /2012/TT-BLĐTBXH ngày.... tháng ... năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về ch định chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của .... (tên đơn vị thuộc Cục An toàn lao động được giao nhiệm vụ thm xét hồ sơ đăng ký chđịnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định ………………….. (tên tổ chức chứng nhận) thuộc ……………. (tên đơn vị chủ quản, nếu có), địa chỉ ……….. thực hiện việc chứng nhận hợp quy …….. (tên lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa được chđịnh) phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ………… (tên quy chuẩn kỹ thuật, số hiệu).

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức.... (tên tổ chức chứng nhận) có trách nhiệm thực hiện việc chứng nhận hợp quy phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân th các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Tổ chức có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tên tổ chức tại Điều 1;
- Bộ LĐTBXH (đ b/c)
- Tên Tổ chức liên quan (để biết);
- Lưu VT, ATLĐ.

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.