Phụ lục B - Mẫu số: 03-YCTĐ - Kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

TỜ KHAI

YÊU CẦU THẨM ĐỊNH

NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Người có tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế*

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                    ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ ĐƯỢC YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

Số đơn:                                                                                                      Ngày công bố đơn:

k                                          NGƯỜI YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định nội dung)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:                                                                                                     

Điện thoại:                                                Fax:                                           E-mail:

là chủ đơn

là người thứ ba

l                                                    ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI YÊU CẦU        

là người đại diện theo pháp luật của người yêu cầu thẩm định nội dung

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của người yêu cầu thẩm định nội dung

là người khác được uỷ quyền của người yêu cầu thẩm định nội dung

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                             E-mail:

m                                                          PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung đơn

......điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

 

Phí thẩm định nội dung đơn

......điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                      

 Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                             

 

n                    CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

Tờ khai, gồm.......trang  x .......bản

Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......

                Bản gốc                

                Bản sao (  bản gốc sẽ nộp sau     

                                       bản gốc đã nộp theo đơn số:                                 .........................)

                Bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang 

Chứng từ phí, lệ phí

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

                       

                                                  

o                                                 CAM KẾT CỦA NGƯỜI YÊU CẦU

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.                                                                                     Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                         Chữ ký, họ tên người  yêu cầu /đại diện của người yêu cầu

                                                                                                    (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

         

 


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, người  yêu cầu đánh dấu “x” vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.