TỜ KHAI

YÊU CẦU GIA HẠN/SỬA ĐỔI/CHUYỂN NHƯỢNG/MỞ RỘNG LÃNH THỔ/HẠN CHẾ DANH MỤC/CHẤM DỨT/ HUỶ BỎ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU

 

         Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

                       386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Chủ đơn dưới đây đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ làm thủ tục*:                          

Gia hạn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Sửa đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Sửa đổi đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Chuyển nhượng đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Chuyển nhượng đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Mở rộng lãnh thổ đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Hạn chế danh mục hàng hoá,dịch vụ ghi trong

                        Đăng ký quốc tế nhãn hiệu      

                        Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Các thủ tục khác, cụ thể:

 

 

Số đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu:

 

 

 

Số đăng ký quốc tế nhãn hiệu:

 

 

 

Ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu:

 

 

j                                                          CHỦ ĐƠN

(Chủ nhãn hiệu quốc tế yêu cầu các nội dung trên)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                                        E-mail:     

 

k                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

 

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                             E-mail:

 

n CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

     
 

l                                                          PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số tiền

Phí dịch vụ làm thủ tục

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                      

 Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                             

 

m                    CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

Tờ khai, gồm.......trang x .......bản

Mẫu tờ khai của Văn phòng quốc tế, gồm.......trang x .......bản

Bản sao Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Bản sao Công báo đăng ký quốc tế nhãn hiệu của WIPO

Bản sao Công báo Sở hữu công nghiệp có nhãn hiệu đăng ký quốc tế

  Bản sao Quyết định công nhận nhãn  hiệu đăng ký quốc tế

Bản sao Quyết định huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế)

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở đã sửa đổi (trường hợp yªu cÇu söa ®æi §¨ng ký quèc tÕ nhãn hiệu)

Bản sao Thông báo ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp yªu cÇu söa ®æi §¬n ®¨ng ký quèc tÕ nhãn hiệu)

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN đối với nhãn hiệu cơ sở (trường hợp yªu cÇu chuyÓn nh­îng §¨ng ký quèc tÕ nhãn hiệu)

Bản sao thông báo ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp chuyÓn nh­îng §¬n ®¨ng ký quèc tÕ nhãn hiệu)

Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......

                Bản dịch tiếng Việt, gồm..........trang

                Bản gốc                

                Bản sao (   bản gốc sẽ nộp sau    

                                        bản gốc đã nộp theo đơn số:...........................)                           

Chứng từ phí, lệ phí

Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

            

                                                  

             

n                                                                       CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                      Khai tại:   ...     ngày      tháng      năm …

                                                                                           Chữ ký, họ tên của chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                    (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.