PHỤ LỤC/ APPENDIX 01

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CHUNG CƯ/ Residential Lease Agreement

DANH MỤC NỘI THẤT/ Furniture list

Bên cho thuê (Bên A): ....................................................................................................................

LANDLORD (Party A)

Bên thuê (Bên B): ............................................................................................................................

TENANT (Party B)

STT

No.

Nội thất

Name of Furniture

Số lượng

Quantity

Tình trạng

Status

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày (date)  ……. tháng (month) …… năm (year) ……..

BÊN A/ Party A

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B/ Party B

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.