Phụ lục I: Mẫu bảng kê mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân (Kèm theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ)

 

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

, ngày tháng năm

 

BẢNG KÊ MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI

Số: …/BK …

BÊN MUA/BÊN BÁN: (Tên thương nhân)

- Địa chỉ: ........................................................................................................................................

- Điện thoại: ................................................... Fax:........................................................................

- Mã số thuế: ..................................................................................................................................

- Số tài khoản: ................................................................................................................................

- Người đại diện:.............................................................................................................................

BÊN BÁN/BÊN MUA: (Tên thương nhân)

- Địa chỉ: ........................................................................................................................................

- Điện thoại: .................................................... Fax: ......................................................................

- Mã số thuế (nếu có): ....................................................................................................................

- Số tài khoản (nếu có): ..................................................................................................................

- Người đại diện:.............................................................................................................................

 (Tên thương nhân) đã thỏa thuận về việc mua bán, trao đổi hàng hóa với đối tác (tên đối tác)... với các nội dung dưới đây:

1. Tên hàng, số lượng, giá cả

TT

Tên hàng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

2. Phương thức giao nhận

- Điều kiện giao hàng: ..................................................................................................................

- Địa điểm giao hàng: ...................................................................................................................

- Thời gian giao hàng: ...................................................................................................................

3. Thanh toán

- Phương thức thanh toán:............................................................................................................

- Đồng tiền thanh toán: ................................................................................................................

- Thời hạn thanh toán: ..................................................................................................................

4. Quy cách, phẩm chất hàng hóa

.......................................................................................................................................................

5. Các nội dung khác

(Tên thương nhân) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các nội dung giao dịch đã nêu tại Bảng kê này và cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan./.

 

 

Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký tên và đóng du)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.