Phụ lục I

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ........................................................................................................

Giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp căn cứ theo Hợp đồng bảo hiểm số…… ngày…… giữa…… và....; căn cứ Giấy yêu cầu bảo hiểm số…… ngày...............................................................................

1. Tên của bên mua bảo hiểm: .....................................................................................................

2. Địa chỉ của bên mua bảo hiểm: ...............................................................................................

3. Tên của người được bảo hiểm: .................................................................................................

4. Địa chỉ của người được bảo hiểm: ...........................................................................................

5. Thuộc danh mục cơ sở: (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở nào trong số danh mục cơ sở quy định tại Phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)).

6. Địa chỉ tài sản được bảo hiểm: ................................................................................................  

7. Tài sản được bảo hiểm: (danh mục chi tiết tài sản kèm theo)

8. Tổng giá trị tài sản theo danh mục tài sản: ............................................................................

9. Số tiền bảo hiểm: .......................................................................................................................

10. Mức khấu trừ: ...........................................................................................................................  

11. Thời hạn bảo hiểm: Từ ...................................... đến..............................................................

12. Phí bảo hiểm: ...........................................................................................................................

13. Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm: .......................................................................................

Kèm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm này là Giấy yêu cầu bảo hiểm số: .............................

 

 

........, ngày.... tháng.... năm....
DOANH NGHIỆP BO HIM
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.