PHỤ LỤC II

MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

………..1………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /PTN-…2

……3…….., ngày.... tháng... năm 20....

 

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Họ và tên: ...................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú: ............................................................................................................................

Điện thoại: ..................................................................................................................................

Hình thức cấp chứng chỉ hành nghề4Cấp lần đầu □  Cấp thay đổi nội dung □  Cấp lại □

Đã nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm5:

1.

Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

2.

Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn

3.

Văn bản xác nhận quá trình thực hành

4.

Phiếu lý lịch tư pháp

5.

Sơ yếu lý lịch tự thuật

6.

Giấy chứng nhận sức khỏe

7.

Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

8.

Bản sao hợp lệ giấy phép lao động (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

9.

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đã được cấp (đối với cấp bổ sung PVHĐ chuyên môn)

10.

Bản gốc chứng chỉ hành nghề đã được cấp (6)

11.

Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục

12.

Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi ngày tháng năm sinh hoặc địa chỉ cư trú

13.

Hai ảnh màu (nền trắng) 04 cm x 06 cm

Ngày hẹn cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề: ......................................................

 

 

……3…….., ngày.... tháng... năm 20...
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:              ngày     tháng     năm                       Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:              ngày     tháng     năm                       Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:              ngày     tháng     năm                       Ký nhận

_______________

1 Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.

2 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.

3 Địa danh.

4 Đánh dấu X vào nội dung đề nghị phù hợp.

5 Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với những giấy tờ có trong hồ sơ.

6 Đối với cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, ngày tháng năm sinh.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.