Phụ lục IV

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ......................................................................................

- Báo cáo năm: Từ ..................................... đến ..........................................................

Đơn vị tính: đồng

TT

Chỉ tiêu báo cáo

Stiền

I

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (I)=(6)+(7)+(8)

 

1

Phí bảo hiểm gốc (đã trừ các khoản giảm trừ)

 

2

Phí nhận tái bảo hiểm (đã trừ các khoản giảm trừ)

 

3

Tăng(+)/giảm(-) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm

 

4

Phí nhượng tái bảo hiểm (đã trừ các khoản giảm trừ)

 

5

Tăng(+)/giảm (-) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm

 

6

Doanh thu phí bảo hiểm thuần

(6)=(1)+(2)-(3)-(4)+(5)

 

7

Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm (đã trừ các khoản giảm trừ và chưa được hưởng)

 

8

Thu khác hoạt động bảo hiểm

 

II

Chi phí hot đng kinh doanh bảo hiểm

(II) = (9) - (10) + (11) - (12) + (13) + (14) + (15) + (16)

 

9

Chi bi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm (đã trừ các khoản thu giảm chi)

 

10

Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm

 

11

Tăng (+)/giảm (-) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm

 

12

Tăng (+)/giảm (-) dự phòng bi thường nhượng tái bảo hiểm

 

13

Tăng (+)/giảm (-) dự phòng dao động lớn

 

14

Chi hoa hồng bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm (đã trừ các khoản giảm trừ và chưa được phân b)

 

15

Chi quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm

 

16

Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm

 

III

Li nhun thuần hot đng kinh doanh bo hiểm

(III) = (I) - (II)

 

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

 


NGƯỜI LẬP BIU
(Ký và ghi rõ họ tên)

……, ngày …… tháng …… năm....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.