Mu số:  PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính)

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN:

………………
ĐƠN VỊ CHI TRẢ

……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

BÁO CÁO THỰC HIỆN
CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Năm…….

Đơn vị chi trả.................................................................................................................................

báo cáo tình hình thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm…….. như sau:

1. Đối tượng sử dụng DVMTR:

(Ghi tên tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ, loại dịch vụ, hình thức chi trả (trực tiếp, gián tiếp) địa chỉ: lập danh mục ln đu, các lần sau chỉ ghi danh mục mới)

2. Diện tích rừng cung ứng DVMTR:

-           Diện tích theo kế hoạch: …..ha

-           Diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng: …….ha, trong đó diện tích khoán bảo vệ rừng …….ha

3. Kinh phí được nhận trong năm

-           Tng số:................................................................................................................................

-           Kinh phí quản lý:.................................................................................................................

-           Kinh phí chi trả DVMTR:..................................................................................................

-           Lãi ngân hàng:.....................................................................................................................

4. Sử dụng kinh phí trong năm:

-           Kinh phí quản lý:.................................................................................................................

-           Kinh phí chi trả DVMTR:..................................................................................................

-           Số hộ gia đình, nhóm hộ: hộ, trong đó số hộ gia đình: hộ, số nhóm hộ:nhóm

5. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị.

 
Nơi nhận:
- Quỹ cấp tỉnh;

- …

………, ngày      tháng      năm 20....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.