Mu số:  PHỤ LỤC SỐ 02

(Kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính)

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN:

………………
ĐƠN VỊ CHI TRẢ

……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢNG TNG HỢP THANH TOÁN TIN CHI TRẢ

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
NĂM....

TT

Bên nhận tiền dịch vụ môi trường rừng

Diện tích rừng (ha)

Đơn giá chi trả (đồng/ha)

Số tiền DVMTR năm.... (đồng)

Theo kế hoạch

Theo kết quả được chi trả dịch vụ môi trường rừng

 

Được nhn

Đã nhận

Chưa nhận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)*(5)

(7)

(8)=(6)-(7)

1

………….

 

 

 

 

 

 

 

Thôn, bản ……

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn văn A

 

 

 

 

 

 

2

………….

 

 

 

 

 

 

 

Thôn, bản ……

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn văn B

 

 

 

 

 

 

 

………………

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.