Mu số:  PHỤ LỤC SỐ 03

(Kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính)

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN:

………………
 QUỸ BẢO VỆ VÀ

PHÁT TRIỂN RỪNG

……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHI TRẢ

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

(ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG)

Năm …….

Phần I. TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT

Nội dung

Mã số

Kỳ này

Lũy kế từ đầu năm

A

B

C

1

2

I

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

 

 

 

1

Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang

01

 

 

 

Kinh phí quản lý

 

 

xxx

 

Kinh phí ủy thác chi trả cho chủ rừng

 

 

xxx

 

Kinh phí dự phòng

 

 

xxx

2

Kinh phí thực nhận trong kỳ

02

 

 

 

Kinh phí quản lý

 

 

 

 

Kinh phí ủy thác chi trả cho chủ rừng

 

 

 

 

Kinh phí dự phòng

 

 

 

3

Kinh phí được sử dụng

03

 

 

 

Kinh phí quản lý

 

 

 

 

Kinh phí ủy thác chi trả cho chủ rừng

 

 

 

 

Kinh phí dự phòng

 

 

 

4

Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán

04

 

 

 

Kinh phí quản lý

 

 

 

 

Kinh phí ủy thác chi trả cho chủ rừng

 

 

 

 

Kinh phí dự phòng

 

 

 

5

Kinh phí giảm

05

 

 

 

Kinh phí quản lý

 

 

 

 

Kinh phí ủy thác chi trả cho chủ rừng

 

 

 

 

Kinh phí dự phòng

 

 

 

6

Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau

06

 

 

 

Kinh phí quản lý

 

 

 

 

Kinh phí ủy thác chi trả cho chủ rừng

 

 

 

 

Kinh phí dự phòng

 

 

 

II

KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

 

 

 

1

Kinh phí quản lý

100

 

 

2

Kinh phí ủy thác chi trả cho chủ rừng

200

 

 

 

Cơ sở sản xuất thủy điện

 

 

 

 

Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch

 

 

 

 

Cơ sở sản xuất công nghiệp

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch

 

 

 

 

…………

 

 

 

Phần II. THUYT MINH

1. Tình hình chi trả của các đối tượng sử dụng DVMTR

2. Tình hình thực hiện ủy thác chi trả tới các đối tượng cung cấp DVMTR

3. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

……., Ngày     tháng     năm 20....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.