Mu số:  PHỤ LỤC SỐ 04

(Kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính)

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN:

………………
CHỦ RỪNG

……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHI TRẢ

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

(ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG)

Năm ……….

Phần I. TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Đơn vị tính: nghìn đng

STT

Nội dung

Mã số

Kỳ này

Lũy kế từ đầu năm

A

B

C

1

2

I

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

 

 

 

1

Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang

01

 

 

 

Kinh phí quản lý

 

 

xxx

 

Kinh phí tự bảo vệ

 

 

xxx

 

Kinh phí chi cho Hộ nhận khoán

 

 

xxx

2

Kinh phí thực nhận trong kỳ

02

 

 

 

Kinh phí quản lý

 

 

 

 

Kinh phí tự bảo vệ

 

 

 

 

Kinh phí chi cho Hộ nhận khoán

 

 

 

3

Kinh phí được sử dụng

03

 

 

 

Kinh phí quản lý

 

 

 

 

Kinh phí tự bảo vệ

 

 

 

 

Kinh phí chi cho Hộ nhận khoán

 

 

 

4

Kinh phí đã sử dụng

04

 

 

 

Kinh phí quản lý

 

 

 

 

Kinh phí tự bảo vệ

 

 

 

 

Kinh phí chi cho Hộ nhận khoán

 

 

 

5

Kinh phí giảm

05

 

 

 

Kinh phí quản lý

 

 

 

 

Kinh phí tự bảo vệ

 

 

 

 

Kinh phí chi cho Hộ nhận khoán

 

 

 

6

Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau

06

 

 

 

Kinh phí quản lý

 

 

 

 

Kinh phí tự bảo vệ

 

 

 

 

Kinh phí chi cho Hộ nhận khoán

 

 

 

II

KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

 

 

 

1

Kinh phí quản lý

100

 

 

2

Kinh phí chi cho Hộ nhận khoán

200

 

 

 

 

 

 

 

Phần II. THUYẾT MINH

1. Tình hình chi kinh phí quản lý.

2. Tình hình chi trả cho Hộ nhận khoán.

3. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị.

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

……., Ngày     tháng     năm 20....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.