PHỤ LỤC SỐ 06
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI LPG/LNG/CNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /GCNĐĐK-BCT

Hà Nội, ngày … tháng … năm…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI LPG/LNG/CNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

-         Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

-         Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;

-         Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG của  ................................................................   (1);

-         Theo đề nghị của ..................................................................................................   (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG

Tên thương nhân:                                                                                                                     

Tên giao dịch đối ngoại: ........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................................

Điện thoại: ................................ Fax:. ....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:............... do...... cấp ngày.... tháng.... năm

Mã số thuế: ..............................................................................................................................

Đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG

Điều 2.……………………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG có giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm ....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG số …...../GCNĐĐK-BCT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.

 


Nơi nhận:
- ... (1);
- …;
- Lưu: VT, (2)....

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

* Chú thích:

(1): Tên thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(3): Sử dụng trong trường hợp cấp Điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.