PHỤ LỤC SỐ 3

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- 

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế   ...................................................................................................................

1.1. Tên:    ...................................................................................................................................

1.2. Địa chỉ: ................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại: .....................................................................................................................

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: ........................................................................................

2. Kinh nghiệm thiết kế:............................................................................................................

2.1. Kê khai ít nhất 03 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:

a) ..................................................................................................................................................

b) ..................................................................................................................................................     

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:

a) Số lượng: ................................................................................................................................

Trong đó:

- Kiến trúc sư: ............................................................................................................................

- Kỹ sư các loại: .........................................................................................................................

b) Chủ nhiệm thiết kế:

- Họ và tên: .................................................................................................................................

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):...........................................................................

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): ..........

     ..................................................................................................................................................

c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đi với tất cả các bộ môn):

- Họ và tên: .................................................................................................................................

- Schứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): ..........................................................................

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): ..........

......................................................................................................................................................     

 

 

……….., Ngày …… tháng.... năm ....
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ
(Ký ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.