PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 5) (Trang 1)
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư s: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CƠ QUAN CẤP GPXD...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số:      /GPXD
(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến trong đô thị)

1. Cấp cho: ....................................................................................................................................

- Địa chỉ:........................................................................................................................................

- Số nhà: ……. Đường ……. Phường (xã): …… Quận (huyện)…… Tỉnh, thành phố: .....

2. Được phép xây dựng hạng Mục công trình: (tên hạng Mục công trình)

- Theo thiết kế: .............................................................................................................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn)  ..................................................................................................... lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): .....................................................................................

- Gồm các nội dung sau:..............................................................................................................

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ...................................................................................

+ Hướng tuyến công trình:..........................................................................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: .................................................................................................

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):..............................................

* Giai đoạn 2:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ...................................................................................

+ Hướng tuyến công trình: .........................................................................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: .................................................................................................

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):..............................................

3. Giấy tờ về đất đai: .....................................................................................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;

- Lưu VT, .....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cp giấy phép.

 

ĐIU CHỈNH/GIA HẠN GIY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ...............................................................................................

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ...................................................................................

 

 

………, ngày ……. tháng …… năm ……
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.