Phụ Lục V-19 - QUYẾT ĐỊNH  Về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp- Theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………….

……, ngày …. tháng …. năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số ............................................................................................................... ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ (các) lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở các thông tin giả mạo của doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):..............................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ............................................................................................     

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):        

Các lần đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi bị hủy bỏ:

1. Đăng ký thay đổi lần thứ …. (đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Thông báo thay đổi ngày (đối với trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Do:............................................................................................... Cấp ngày: ...... /....... /...........

Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

Điện thoại: ........................................................... Fax: .............................................................

Email: ................................................................... Website: .....................................................

Do[1]:

- Ông/Bà (ghi họ tên bằng chữ in hoa): .................................................................................

Sinh ngày: ……../……./……… Dân tộc:....................................... Quốc tịch: ....................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ............................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Ngày cấp: ……./…../…… Ngày hết hạn: …../…./….. Nơi cấp: .........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ...........................................................

Email: …………………………………………. Website: ...................................................

Là người đại diện theo pháp luật.

Có các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh: .................................................................................................

Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện: ................................................................................

Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ..........................................................................................

2. Đăng ký thay đổi lần thứ (đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) ….

Thông báo thay đổi (đối với trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Do: ……………………………………………Cấp ngày: …../……../.................................

Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………… Fax: ............................................................

Email: ………………………………………… Website: ....................................................

Do[2]:

- Ông/Bà: (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ................................................................................

Sinh ngày: ……../……./……… Dân tộc: ……………. Quốc tịch: ....................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ............................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Ngày cấp: ……./…../…… Ngày hết hạn: …../…./……. Nơi cấp: ......................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

Điện thoại: …………………..……………. Fax: ..................................................................

Email: ……………………………………. Website: ............................................................

Là người đại diện theo pháp luật.

Có các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh: .................................................................................................

Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện: ................................................................................

Tên, mã số, địa chỉ địa điểm kinh doanh: …………………………………

Điều 2. Khôi phục giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần thứ …. (hoặc đăng ký lần đầu):

Do……………………………………………………Cấp ngày…./…./…..

Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ...........................................................

Email: …………………………………………. Website: ...................................................

Do[3]:

- Ông/Bà: (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ................................................................................

Sinh ngày: ……../……./……… Dân tộc: ……………. Quốc tịch: ....................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ............................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Ngày cấp: ……./…../……… Ngày hết hạn: …../…./…… Nơi cấp: ...................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ...........................................................

Email: …………………………………………. Website: ...................................................

Là người đại diện theo pháp luật.

Có các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh: .................................................................................................

Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện: ................................................................................

Tên, mã số, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ..............................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ……/…../…… các Ông/Bà ..........................

…………………………… và ………………………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp bị thu hồi GCNĐKDN;
- Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
- Chi cục quản lý thị trường tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
- Các Phòng Đăng ký kinh doanh;
- ………;

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 


[1] Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

[2] Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

[3] Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.