Phụ Lục V-22 - THÔNG BÁO  Về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại - Theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………….

……, ngày …. tháng …. năm ….

 

THÔNG BÁO

Về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại

Phòng Đăng ký kinh doanh đã tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý đối với doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp:..........................................................................................................................

Mã số: ..............................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................................

Do[1]:

- Ông/Bà: .........................................................................................................................................

Loại giấy chứng thực cá nhân:......................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..........................................................................................................

Ngày cấp: …..…/……/……… Nơi cấp: .....................................................................................

là người đại diện theo pháp luật.

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi cập nhật: (giải thể hoặc chấm dứt tồn tại) ………  

1. Đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể thì ghi:

Lý do giải thể: .................................................................................................................................

2. Đối với trường hợp doanh nghiệp chấm dứt tồn tại thì ghi:

Lý do chấm dứt tồn tại: (bị chia/bị tách/bị hợp nhất/bị sáp nhập): ......................................

...........................................................................................................................................................

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
- Cục Thuế tỉnh, thành phố ....;
- Lưu: …….

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 


[1] Ghi tên của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.