Phụ Lục V-24 - GIẤY BIÊN NHẬN  Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử - Theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………….

……, ngày …. tháng …. năm ….

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh: ....................................................................................................

......................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................................................

Điện thoại: ..........................................................................   Fax: ............................................

Email: ................................................................................... Website: ......................................

Ngày …./…./…. đã nhận của Ông/Bà ....................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ chứng thực cá nhân khác) số: ....................

Điện thoại: ......................................................  Fax: .................................................................

Email:............................................................... Website:..........................................................

01 bộ hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử mã số: ...................................  về việc ....................

Hồ sơ bao gồm:

1....................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................

3....................................................................................................................................................

4....................................................................................................................................................

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho Ông/Bà về kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

 

 

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.