Phụ Lục VI-9 - THÔNG BÁO Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa điểm kinh doanh - Theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

……, ngày…..tháng…..năm……

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
do chuyển địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch (Ủy ban nhân dân quận/huyện .........) (nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ cũ)

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, trên cơ sở Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh ngày…tháng…năm..... của hộ kinh doanh sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................

2. Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh : ...............................................................

Do:…………………………………Cấp ngày…../…../………………….

3. Địa điểm kinh doanh: ..........................................................................................................

4. Họ và tên đại diện hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ............................................

Giới tính: ....................................................................................................................................

Sinh ngày: ..................... /.......... /.......... Dân tộc: ............................... Quốc tịch: .................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ............................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Ngày cấp: ...................... /.......... /.......... Nơi cấp: ....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

Ngày ...../...../....., Phòng Tài chính - Kế hoạch (Ủy ban nhân dân quận/huyện .........) (nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số….. cho hộ kinh doanh nêu trên.

Lý do: Hộ kinh doanh đăng ký chuyển địa chỉ hộ kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh mới: ..........................................

Kính gửi Quý Phòng để biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên (sao kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh);
- Lưu: ……

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.