PHỤ LỤC X

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH/CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

TÊN CQ CHỦ QUẢN
TÊN CQ CẤP GIẤY BIÊN NHẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../GBN-(Tên viết tắt của cơ quan cấp giấy biên nhận)

……….., ngày …..  tháng ….. năm …..

 

GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ

Kính gửi: ………. (tên doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân)

(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính)....................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………… Fax: ................................................................

Ngày ….. tháng ….. năm ………….. đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp (giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính/giấy phép nhập khẩu tem bưu chính) của (tên doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân).

Hồ sơ của …………….. (tên doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân) sẽ được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về bưu chính.

 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ghi rõ họ tên người tiếp nhận hồ sơ)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.