PHỤ LỤC XIII

MẪU BÁO CÁO NHANH TAI NẠN LAO ĐỘNG CHẾT NGƯỜI
(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

ỦY BAN NHÂN DÂN
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỈNH …………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

............., ngày ……. tháng …. năm………..

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1. Thông tin vụ tai nạn lao động:

- Tên cơ sở để xảy ra tai nạn lao động:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                              Fax:                  ;

- Cơ quan quản lý cấp trên (nếu có):

2. Thông tin vụ tai nạn lao động:

- Thời gian xảy ra tai nạn lao động:

- Nơi xảy ra tai nạn lao động:

3. Sơ lược thông tin nạn nhân:

- Họ và tên:

- Ngày tháng năm sinh:                                   Nam/ Nữ

4. Sơ bộ diễn biến vụ tai nạn lao động:

5. Tình trạng thương tích của nạn nhân:

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….
- Lưu: ………..

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.