PHỤ LỤC XVIII

MẪU BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP TAI NẠN LAO ĐỘNG ĐƯỢC KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
BỆNH VIỆN……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………./BC-...

……….., ngày ….. tháng … năm …..

 

BÁO CÁO

Các trường hợp tai nạn lao động được khám và Điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh/thành phố...1

TT

Họ và tên

Tuổi

Giới

Ngày bị tai nạn

Nghề nghiệp

Bộ phận bị tổn thương

Được sơ cứu tại chỗ

Phương tiện chuyển đến cơ sở KB,CB

Thời gian Điều trị

Kết quả Điều trị

Ghi chú

Nam

Nữ

Không

Khỏi

Khỏi, để lại di chứng

Tử vong

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………..
- Lưu: VT, ....

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

_____________

1 Đối với các Bệnh viện thuộc khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thì gửi trực tiếp Bộ Y tế

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.