PHỤ LỤC XX

MẪU THÔNG BÁO VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG KHÁM, ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRÊN TOÀN QUỐC
(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

…….., ngày …. tháng …. năm…….

 

BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG KHÁM, ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRÊN TOÀN QUỐC

Kỳ thống kê (6 tháng hoặc cả năm) ... năm ...

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Tổng quan về các trường hợp người bị tai nạn lao động khám, Điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc

 

Chỉ tiêu

Số lượng (người)

Ghi chú

1

Số người chỉ được sơ, cấp cứu (không Điều trị)

 

Số liệu thống kê không tính trùng các trường hợp sơ cứu, cấp cứu, Điều trị tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

2

Số người được Điều trị lần đầu trong năm đối với một vụ tai nạn lao động

 

3

Tổng số người bị tai nạn lao động đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

II. Phân loại các trường hợp người bị tai nạn lao động khám, Điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc theo việc sơ cấp cứu, Điều trị

TT

Địa phương

Số người được sơ cứu tại chỗ

Số người được Điều trị

Ghi chú

Tổng số

Khỏi

Khỏi, để lại di chứng

Tử vong

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               
               

III. Phân loại các trường hợp người bị tai nạn lao động khám, Điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc theo nghề nghiệp

TT

Địa phương

Số người bị tai nạn lao động đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân theo nghề nghiệp chính

Ghi chú

Nghề: ... 1

Nghề:....

Nghề:…..

….

1

2

4

5

….

….

             

 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

__________

1 Ghi tên và mã số nghề nghiệp theo danh Mục nghề nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.