PHỤ LỤC XXI

MẪU THÔNG BÁO THÔNG TIN CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ CƠ SỞ
(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…….. /TB-....

………….., ngày …. tháng …. năm …..

 

THÔNG BÁO

Về thông tin của người làm công tác y tế cơ sở

Kính gửi: Sở Y tế …………….

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh: ……………………. đại diện ông (bà) ………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Điện thoại ……………………………… Fax: …………………

Thông báo người làm công tác y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho cơ sở sản xuất kinh doanh (tên cơ sở sản xuất kinh doanh): …………, cụ thể:

- Họ và tên: …………………

PHỤ LỤC XXI

MẪU THÔNG BÁO THÔNG TIN CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ CƠ SỞ
(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…….. /TB-....

………….., ngày …. tháng …. năm …..

 

THÔNG BÁO

Về thông tin của người làm công tác y tế cơ sở

Kính gửi: Sở Y tế …………….

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh: ……………………. đại diện ông (bà) ………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Điện thoại ……………………………… Fax: …………………

Thông báo người làm công tác y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho cơ sở sản xuất kinh doanh (tên cơ sở sản xuất kinh doanh): …………, cụ thể:

- Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………

- Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………..

- Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………

- Chứng nhận, chứng chỉ về y tế lao động: …………………………………………………….

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………
- Lưu: VT, …….

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

- Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………..

- Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………

- Chứng nhận, chứng chỉ về y tế lao động: …………………………………………………….

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………
- Lưu: VT, …….

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.