PHỤ LỤC XXII

MẪU THÔNG BÁO THÔNG TIN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………./TB-....

…………, ngày …. tháng …. năm …..

 

THÔNG BÁO

Về thông tin cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ chăm sóc và quản lý sức khỏe người lao động

Kính gửi: Sở Y tế.

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh: …………………………..đại diện ông (bà)……………..……………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………….……………………………………………………

Điện thoại …………………………..Fax:……………………………………………………………………………………………………

Thông báo đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh tên cơ sở sản xuất kinh doanh): …………………………cụ thể:

- Tên cơ sở cung cấp dịch vụ: …………………………………………………………….………………………………………………

- Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………………………………………...……

- Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………………………………………..

- Nội dung cung cấp dịch vụ: ……………………………………………………………………………………………………………

- Thời gian cung cấp dịch vụ: ………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….
- Lưu: VT, …..

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 


1 Trong Danh mục các Yếu tố có hại trong Môi trường Lao động, Mục II phụ lục này

2 Trong Danh mục các yếu tố có hại trong môi trường lao động, Mục II Phụ lục này

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.