CÔNG TY…..

THE COMPANY….
_________________
 

Số: ............

No:……….

 

Địa chỉ:……………….

Adress:……………….

ĐT:…………………..

Tel:…………………...

 

…, ngày….tháng…..năm …..

….,date….moth….year.….

,

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
BOND ISSUANCE PLAN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên Công ty.
Glass sent: to shareholders meeting/ The Board of members of the company.

-         Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

-         Pursuant to Decree No. 90/2011 / ND-CP dated 14 October 2011 on the issuance of corporate bonds;

-         Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

-         Pursuant to Decree No. 58/2012 /ND-CP dated July 20, 2012, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Securities;

-         Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tế.

-         Pursuant to the provisions of the relevant laws and the actual situation.

Hội đồng Quản trị (HĐQT)/ Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)/ Hội đồng thành viên phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra thị trường với các nội dung sau:

The Board of Directors / General Director submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) / Members' Council to approve the bond issuance plan to the market with the following contents:

 

I.        DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN/EXPECTED OFFER PLAN :

Tổ chức phát hành
/ Issuing organization

 

Loại trái phiếu/

 Type of bond

 

Mã trái phiếu/

Bond code

 

Hình thức trái phiếu/
Form bonds

 

Phương thức chào bán/

Method offered for sale

 

Đối tượng chào bán/
Objects offered for sale

 

Tổng giá trị trái phiếu phát hành /

Total value of bonds issued

 

Đồng tiền phát hành/
Coins released

 

Mệnh giá một trái phiếu
/ The face value of a bond

 

Số lượng trái phiếu phát hành của Đợt 1/

Number of bonds issued of the first

 

Giá phát hành/

Price issue

 

Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư/

 The minimum purchase volume of each investor

 

Kỳ hạn/

Term

 

Thời gian đăng ký mua Trái phiếu của Đợt 1/
Time to register to buy Bond of Installment 1

 

Thời gian thu tiền hoặc nhân chuyển khoản mua Trái phiếu của Đợt 1/ Time to collect money or receive money transfer to buy Bond of Installment 1

 

Ngày phát hành/

Release date

 

Ngày đáo hạn/

Maturity date

 

Quyền chuyển đổi/ Conversion rights

 

Phương thức trả gốc và lãi/

Method of paying principal and interest

 

Lãi Trái phiếu/

Interest bond

 

Giá chuyển đổi/ Conversion price

 

Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi/ The principle of rounding the number of shares to be converted

 

Mục đích sử dụng vốn/ Purpose of using capital

 

Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu/ Plan to allocate funds to pay bond principal and interest

 

Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có)/
Implement capital increase serves for the conversion (if any)

 

Địa điểm phát hành/

Place of release

 

Địa điểm thanh toán/
Place of payment

 

Đại lý phát hành/

Agent release

 

Đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu/ Agent of principal and interest payment

 

 

II.           DỰ KIẾN TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/  PROPOSED COMPANY  SSUANCE UNDERWRITING:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.         DỰ KIẾN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/ PROPOSED DISTRIBUTORS:

           Tên đại lý/ Name of agent:     

            Địa chỉ đăng ký/Adress:          .

            Điện thoại/Tel:                        

            Fax:                            

 

IV.      DỰ KIẾN TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LÝ/ /  PROPOSED COMPANY  LEGAL CONSULTATION:

 

 

 

 

 

 

 

V.         KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ/ CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng kính trình.

Sincerely yours.

 

 

       

   Nơi nhận/ Recipients:

-       Như kính gửi/ As glass sent;

-       Ban kiểm soát; Supervision Board

-       Lưu/ Save.

 

 

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên/ Signature, seal and full name)

 

 

 

_________________________________________
HỌ TÊN/FULL NAME:…………………….

CHỨC VỤ/POSITION:……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.