Mẫu 03: Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

* Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quan trắc môi trường lao động

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
SỞ Y TẾ/CỤC QLMTYT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./…………

……….., ngày tháng năm 20……….

 

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

1. Tên đơn vị:......................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở:..................................................................................................................................

3. Số văn bản đề nghị của tổ chức: .....................................................................................................

4. Thành phần hồ sơ:

1

Văn bản đề nghị công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

 

2

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Quyết định của cấp có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài phải có Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam gửi kèm theo

 

3

Sơ đồ vị trí địa lý và sơ đồ bố trí trang thiết bị của phòng xét nghiệm

 

4

Danh sách cán bộ thực hiện quan trắc môi trường lao động (có kèm theo bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng kèm theo)

 

5

Danh mục trang thiết bị hiện có

 

6

Danh sách thông số và các phương pháp đo, phân tích tại hiện trường

 

7

Danh sách thông số và các phương pháp phân tích trong phòng xét nghiệm

 

8

Các tài liệu kèm theo

 

8.1

Sổ tay chất lượng

 

8.2

Phương pháp quan trắc, phân tích tại hiện trường/hiệu chuẩn

 

8.3

Các tài liệu liên quan khác (liệt kê)

 

 

- ……………………………………………………………………………………...

 

 

- ……………………………………………………………………………………...

 

9

Chứng thực, chứng nhận phòng xét nghiệm đã được công nhận (nếu có)

 

 

- ……………………………………………………………………………………

 

 

- ……………………………………………………………………………………

 

 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.