CÔNG TY TNHH LAWSOC

24 Đường 24 KDC Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 0919.586.888

Website: http://thegioiluat.vn

QUY CHẾ XÂY DỰNG

HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

PHẦN 1

QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc tìm kiếm thu thập nguồn của hệ thống cơ sở dữ liệu, xây dựng, đăng tải cơ sở dữ liệu và quản lý, kiểm soát việc đăng tải cơ sở dữ liệu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho tất cả các thành viên tham gia vào quá trình tìm kiếm, đăng tải cơ sở dữ liệu lên Website của Công ty và các thành viên tham gia vào quá trình quản lý, kiểm tra việc đăng tải cơ sở dữ liệu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Website: Là trang thông tin điện tử thuộc sở hữu của Công ty TNHH Lawsoc, địa chỉ chính thức là www.http://thegioiluat.vn.

Cơ sở dữ liệu: Là một chuyên mục trong Website.

Sản phẩm dữ liệu: Là các bài viết, biểu mẫu, hướng dẫn quy trình được xây dựng bởi các thành viên trong Công ty và là một bộ phận cấu thành nên Cơ sở dữ liệu.

Điều 4. Các nguyên tắc cơ bản

1.      Thành viên công ty thực hiện nghĩa vụ của mình trên tinh thần tự giác, chịu trách nhiệm cao trong công việc được giao.

2.      Cơ sở dữ liệu là tài sản được xây dựng trên công sức của các thành viên Công ty nhằm mục đích mang lại lợi nhuận giúp Công ty có thể hoạt động, do đó nghiêm cấm các hành vi sao chép khi chưa được phép của Ban Quản Lý của Công ty.

3.      Sản phẩm dữ liệu được tạo ra bởi các thành viên Công ty trong quá trình làm việc cho Công ty đương nhiên sẽ thuộc quyền sở hữu của Công ty, các thành viên vẫn được đặt tên tác phẩm và để tên tác giả theo quy định của pháp luật.

4.      Thành viên trực tiếp đưa lên các bài viết, thông tin vi phạm phải đơn phương chịu trách nhiệm nếu có sự truy tố từ các cơ quan có thẩm quyền.

PHẦN 2

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Ban quản lý cơ sở dữ liệu

Ban quản lý cơ sở dữ liệu

Là  những người phụ trách việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu do Giám đốc công ty bổ nhiệm, bao gồm:

a.      Người phụ trách

Do Giám đốc bổ nhiệm theo từng thời kỳ để tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm việc xây dựng và tìm kiếm nguồn cơ sở dữ liệu cho Website

b.      Người thực hiện

Do Người phụ trách lựa chọn và phân công công việc xây dựng sản phẩm dữ liệu cụ thể.

c.       Người rà soát

Do Giám đốc bổ nhiệm để tổ chức và trực tiếp thực hiện rà soát việc đăng tải sản phẩm dữ liệu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách

1.      Người phụ trách có nghĩa vụ tìm kiếm nguồn cơ sở dữ liệu cho Website, phân công công việc cho những người thực hiện.

2.      Thu thập từ các nguồn khác có uy tín, đề xuất nguồn cơ sở dữ liệu để Giám đốc phê duyệt.

3.      Có nghĩa vụ thực hiện kiểm tra bất thường để phát hiện sai sót và báo cho người thực hiện.

4.      Báo cáo việc thực hiện công việc cũng như các vấn đề bất thường phát sinh liên quan đến việc thực hiện công việc cho Giám đốc Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Người thực hiện

1.      Thực hiện công việc theo sự điều phối của Người phụ trách.

2.      Đề xuất nguồn cơ sở dữ liệu lên Người phụ trách.

3.      Báo cáo việc thực hiện công việc cũng như các vấn đề bất thường phát sinh liên quan đến việc thực hiện công việc cho Người phụ trách hoặc Giám đốc Công ty.

4.      Có trách nhiệm đối với công việc được giao, nêu cao tinh thần tự giác, tự lực trong công việc.

5.      Chịu trách nhiệm trong trường hợp vi phạm trong quá trình thực hiện công việc như: thực hiện công việc không chất lượng, trễ hạn, không thực hiện công việc được giao. Mức chế tài do Giám đốc Công ty quyết định.

6.      Người thực hiện chịu trách nhiệm trước Người phụ trách và Giám đốc khi vi phạm các quy định nêu trên.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Người rà soát

1.      Việc rà soát được thực hiện mỗi tuần 01 lần vào mỗi thứ 7 hàng tuần.

2.      Tiến hành rà soát việc đăng bài viết  TỪNG NGÀY từ chủ nhật tuần trước đến ngày rà soát.

3.      Trong trường hợp phát hiện văn bản thiếu sót thì người rà soát có nghĩa vụ sửa lại lỗi và báo lỗi cho người thực hiện; người thực hiện bị đánh lỗi cập nhập văn bản ngày hôm đó sẽ chịu phạt. Mức phạt sẽ do Giám đốc ban hành.

4.      Báo cáo việc thực hiện công việc cũng như các vấn đề bất thường phát sinh liên quan đến việc thực hiện công việc cho Người phụ trách hoặc Giám đốc Công ty.

5.      Gỡ bỏ các bài viết vi phạm.

6.      Người rà soát thực hiện đúng nghĩa vụ được giao, nếu trong quá trình ra soát mà sự rà soát gây cản trở người thực hiện theo hướng xấu đi hoặc có dấu hiệu sai phạm trong quá trình rà soát thì người ra soát phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc.

PHẦN 3

ĐĂNG TẢI CƠ SỞ DỮ LIỆU

Điều 9. Đăng tải cơ sở dữ liệu:

-           Các thành viên có trách nhiệm đăng tải cơ sở dữ liệu lên Website phải làm đúng theo quy trình được hướng dẫn bởi Ban Quản Lý.

-           Các thành viên có trách nhiệm đầy đủ các thông tin của sản phẩm dữ liệu vào các mục trong giao diện đăng tải.

-           Các thành viên đăng bài lưu ý phải lưu tên theo cấu trúc như sau: “LOẠI BÀI VIẾT” + - + “TÊN BÀI VIẾT” + - + “NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TRONG BÀI VIẾT”. Loại bài viết sẽ bao gồm nhưng không toàn bộ các loại sau như: Mẫu, Hướng Dẫn, Quy Trình. (Lưu ý: Tiêu đề của bài viết phải sử dụng chữ in hoa). Ví dụ: Để đặt tên một bài viết có tiêu đề là Quyết Định Của Công Ty Cổ Về Viêc Tăng Vốn Điều Lệ và ngôn ngữ sử dụng của văn bản này là Tiếng Việt Và Tiếng Anh ta đặt tên như sau: “MẪU - QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ VỀ VIÊC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ - SONG NGỮ VIỆT ANH”

-           Trong giao diện đăng tải có các mục Meta Description, Meta Keyword” các thành viên đăng tải phải thêm vào các cụm từ như: “thế giới luật”, “ “loại bài viết” + của thế giới luật” , “loại bài viết” + “lĩnh vực bài viết” ,...... nhằm mục đích giúp người sử dụng dễ dàng tìm kiếm được bài viết cũng như hệ thống cơ sở dữ liệu của Website.

-           Thông qua công cụ “Xem văn bản”  của hệ thống, các thành viên khi đăng tải phải thực hiện căn chỉnh lề cho phù hợp với văn bản và giao diện của Website. Ngoài ra các nếu trong văn bản có Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác thì phải đổi màu chữ Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác đó thành “Màu Xanh”

-           Các thành viên trong Ban rà soát khi thực hiện công việc nếu phát hiện ra lỗi sai phải ghi chú và đánh dấu trạng thái đồng thời nếu có sửa chữa phải sử dụng chữ “Màu cam”.

Điều 10. Phân loại cơ sở dữ liệu:

-           Các thành viên đăng tải phải có trách nhiệm phân loại cơ sở dữ liệu theo từng lĩnh vực, chủ đề cụ thể theo Mục “Phân Loại” trong giao diện đăng tải cơ sở dữ liệu.

-           Các thành viên đăng bài phải lưu ý tính quan trọng của mục đích phân loại. Các bài viết sẽ không được hiện thị lên Website nếu không được đánh dấu.

-           Trường hợp phân loại văn bản mà hệ thống chưa có các danh mục cụ thể về chủ đề, lĩnh vực của văn bản thì thành viên phải có trách nhiệm báo cáo, đề xuất cho Người phụ trách để thêm vào, thành viên không được tự ý thêm vào khi chưa có sự đồng ý của Người phụ trách.

 

 

 

 

TP.HCM, ngày...............,tháng.............năm....................

CÔNG TY TNHH LAWSOC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

CAO TUẤN NGHĨA

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.