QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY

 REGULATION OF ON MANAGEMENT AND USE EQUIMENTS

1.   MỤC ĐÍCH/ PURPOSE

1.1   Thực hiện thống nhất về quản lý tài sản của Công ty giao cho các nhân viên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của bộ phận có thẩm quyền;

Unifying emplement on asset management of coroporation which is hand over to employees, ensuring compliance with the provisions of law and the guidance of the competent division;

1.2  Khai thác và sử dụng tài sản hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát;

Exploiting and using assets effectively, economically, against wastefulness and loss;

1.3  Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ;

Strengthening internal self-inspection, we  supervise internally ;

1.4  Nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân bộ phận trong công tác quản lý, sử dụng tài sản.

Improve the sense of responsibility of each individual, department in the management and use of property

2.   PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG/ SCOPE AND OBJECTS

2.1   Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng tài sản của công ty

This Regulation regulates the management and use the assets of the company

2.2   Tất cả các đơn vị, cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản phải có trách nhiệm và  nghĩa vụ thực hiện quy chế này.

All units and individuals were assigned management and used the assets, they must have the responsibility and obligation to how implement this regulation.

3.   NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ TÀI SẢN/PRINCIPLE

3.1   Tất cả các tài sản do Công Ty quản lý và sử dụng phải được quản lý tập trung thống nhất và phân công phân cấp cho các đơn vị quản lý. Tổ chức hệ thống sổ sách theo dõi chặt chẽ, định kỳ phải tổ chức kiểm kê đánh giá theo đúng quy định;

All assets which were managed and used by the Company,   must be managed to unify by management units. Organizing the system of monitoring books closely, periodically must organize inventory and assessment strictly according to regulations;

  3.2    Việc sử dụng tài sản phải đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, đảm bảo công bằng, hiệu quả tiết kiệm và đúng theo quy đinhj của pháp luật.

The use of assets must be in accordance with the purposes, standards, norms and regimes, ensuring fairness and efficiency of savings and in accordance with the provisions of law.

  3.3    Tài sản phải được giữ gìn, bảo quản, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và bảo vệ theo chế độ quy định.

Property must be preserved, maintained, maintained, maintained, repaired and protected in accordance with regulations.

  3.4    Việc quản lý sử dụng tài sản phải được thực hiện công khi minh bạch.

Property management must be done transparently.

  3.5    Hồ sơ tài sản phải được thự hiện công khai minh bạch

Property records must be made publicly and transparently

4.   TÀI SẢN CÔNG TY /PROPERTY

Máy móc thiết bị, các thiết bị cố định sử dụng trong công ty và các tài sản được giao cho từng cá nhân nhân viên để hỗ trợ trong quá trình làm việc.

Equipment, fixed equipment used in the company and assets assigned to each individual employee for support during the work.

5.   CHÍNH SÁCH/ POLICY

Tài sản của công ty sẽ được cung cấp cho nhân viên với sự đồng ý của trưởng bộ phận và các trang thiết bị sẽ được hoàn trả lại khi nhân viên hoàn thành nhiệm vụ hoặc thôi việc.

The assets of the company will be provided to the employee with the consent of the department head and the equipment will be refunded when the employee completes the assignment or leaves the job.

6.   THỦ TỤC ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÔNG TY GIAO CHO NHÂN VIÊN/ PROCEDURE

  6.1      Nhân viên phải gửi phiếu yêu cầu cung cấp tài sản cho bộ phận quản lý tài sản

Employees must submit a request for assets to the asset management department

  6.2      Nhân viên phải ký nhận vào bảng giao nhận tài sản và có trách nhiệm hoàn lại 02 tuần trước khi nghỉ việc

Employees must sign the receipt of the property receipt and be responsible for a return of two weeks before the leave

  6.3      Công ty cung cấp những tài sản theo yêu cầu trong tình trạng hoạt động tốt cho nhân viên trong vòng một tuần sau khi nhận được phiếu yêu cầu

The Company provides the required assets in good working condition to employees within one week of receipt of the request.

  6.4      Bộ phận nhân sự có trách nhiệm thông báo cho bộ phận quản lý tài sản các thông tin khi nhân viên sắp nghỉ việc

The HR department is responsible for informing the asset management department of the information when the employee is about to leave

  6.5      Bộ phận quản lý tài sản phải xác nhận tình trạng các tài sản đã trả lại cho bộ phận nhân sự một tuần trước khi nhân viên sắp nghỉ việc. trường hợp mất hoặc hư hòng, bộ phận quản lý có trách nhiệm tính toán giá trị tài sản, trình tổng giám đốc duyệt, sau  đó thông bóa cho bộ phận nhân sự để phát hành bảng thanh toán cuối cùng cho nhân viên.

The asset management department must certify the status of assets returned to the HR department one week prior to the employee's resignation. In the case of loss or damage, the management department is responsible for calculating the asset value, submitting it to the director general for approval, and then circulating the personnel department to issue a final payment table to the employee.

  6.6      Bảng thanh toán  cuối cùng sẽ phát hành dựa vào xác nhận của bộ phận quản lý tài sản. trong trường hợp có khấu trừ, bộ phận nhân sự có trách nhiệm làm rõ và giải thích cho nhân viên

The final payment table will be issued based on the certification of asset management. In the case of deductions, the HR department is responsible for clarifying and explaining the staff

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.