[TÊN CÔNG TY/ COMPANY’S NAME]

Số/ No:…………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Independence - Freedom – Happiness

………………., ngày (date) ….. tháng (month)…. Năm (year) 2017

 

 

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÒNG Y TẾ

REGULATION ON MANAGEMENT AND USE OF NURSE ROOM

I.                   MỤC TIÊU/ OBJECTIVE

- Cung cấp các hướng dẫn và hình thành chính sách/ thủ tục để quản lý việc đặt & sử dụng phòng y tế tại nhà máy/Công ty.
  To provide guidelines and to formulate standard policy/procedure to control the ordering & usage of nurse room at Factory.

Tạo thuận lợi cho nhân viên trong trường hợp bị bịnh cần được nghỉ ngơi trong giờ làm việc để phục hồi sức khoẻ.
  To make convenient to staff who is sick to recover his/her health during working time.

- Để giúp cho các Trưởng bộ phận quản lý tốt nhân viên của mình khi họ cần nằm nghỉ tại phòng y tế.
  To help the Managers/Supervisors manage their staff when staying at the medical room.
 

II.                CHÍNH SÁCH/ POLICY

Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra và thực hiện chính sách này.

All relevant sections and individuals shall have responsible to control & implement this regulation.

III.             THỦ TỤC/ PROCEDURE

A/ Trong giờ hành chính/ Administration time:

1.    Báo cho Giám Sát trực tiếp biết về tình trạng bệnh.
       Inform to the Direct Supervisor the sickness status. 

2.    Nhân sự sẽ kiểm tra tình trạng bệnh & nếu nặng cần nằm nghỉ, Nhân sự sẽ đưa  Nhân viên lại phòng y tế.
       HR will check the status and if it is serious and need to take a rest, HR will keep staff at the medical room.

3.    Nếu nhân viên nằm lại phòng y tế, Nhân sự sẽ thông báo cho Trưởng bộ phận biết về tình trạng sức khoẻ của nhân viên, thời gian nằm nghỉ & hướng xử lý.
       When keeping, HR has to inform the Head Department/ Head Section his/her health situation , staying time and the solution

4.    Tất cả trường hợp nghỉ bệnh của Nhân viên tại phòng y tế đều được ghi lại & báo cho Trưởng bộ phận nếu NV thường xuyên nằm nghỉ bệnh tại phòng y tế.
       All cases of staying at the room will be record and reported to Head Dep. if any staff is frequently to take a rest at the room.​

 

B- Giờ làm ca, tăng ca hoặc Nhân sự không có mặt tại phòng/ At Shift time, overtime working, or HR is not available:

1.    Báo cho Trưởng chuyền/ca hoặc nhân viên sơ cấp cứu (NV SCC) biết về tình trạng bệnh.
       Inform to the Line/Shift Leader / First –Aid staff the sickness status.

2.    Nếu cần nằm nghỉ tại phòng y tế liên lạc với Bảo vệ để lấy chìa khoá.
       If need to take a rest at the medical room, please contact Security to get the key.

3.    Nếu cần sử dụng thuốc, xin vui lòng tuân theo Bảng hướng dẫn sử dụng thuốc (xem tại tủ thuốc).
       If need to use medicine, please strictly follow the guideline how to use medicine (please see at the medical box). 

4.    Trưởng ca/chuyền sẽ ghi lại thời gian nằm nghỉ/ thuốc sử dụng (nếu có) vào sổ theo dõi sức khỏe đặt tại phòng y tế.
       The Shift/Line Leader records staying time/ medicine usage at the health follow-up book.

5.    Khi sử dụng phòng y tế, yêu cầu giữ vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng.
       When usage, please keep the room in good condition - hygiene & tiny.

6.    Nếu NV chưa hồi phục trong vòng 15’, Trưởng ca/chuyền hoặc NV SCC phải xem lại tình trạng sức khoẻ & xin ý kiến của Nhân sự hoặc Trưởng Bộ phận để xử lý.
       If the sick staff has not recovered within 15 minute, the Line/Shift Leader or First-Aid staff has to re-check & inform HR or Head Dept/ Head Section to get the best solution.
 

IV.       TÀI LIỆU/ DOCUMENTATION:

-                      Sổ theo dõi sức khỏe/ Health follow-up book;

 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY [TÊN CÔNG TY]

ON BEHALF OF [NAME OF COMPANY]

 

              

                              

Họ tên/Name: …………………………………………..

Chức vụ/Position:……………………………………….

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.