[TÊN CÔNG TY/ COMPANY’S NAME]

Số/ No:…………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Independence - Freedom – Happiness

………………., ngày ….. tháng …. Năm 2017

……………………., ……….……………2017

 

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA SỨC KHOẺ HÀNG NĂM

REGULATION ON ANNUAL HEALTH CHECK

I . MỤC TIÊU

OBJECTIVES

- Quan tâm đến sức khỏe của nhân viên làm việc tại Công ty [TÊN CÔNG TY] ("Công ty") theo chính sách chung của Doanh nghiệp toàn cầu;

To  take care employee’s health when working at [NAME OF THE COMPANY] (The "Company");

- Giúp nhân viên phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe cá nhân cũng như các nguy cơ mắc bệnh để có hướng điều trị hợp lý.

To help staffs early detect of health problems as well as personal risks in order to have a reasonable treatment.

- Hướng dẫn nhân viên thực hiện khám sức khỏe hàng năm.

To guide all Company staff on how to implement when executing annual check up. 

II . CHÍNH SÁCH

POLICY

- Qui trình này áp dụng cho tất cả các nhân viên có hợp đồng 01 năm trở lên trực tiếp với Doanh nghiệp hoặc qua dịch vụ lao động thỏa thuận với Doanh nghiệp về việc khám sức khỏe định kỳ;

The policy apply to all staff who has a labour contract with a term from 01 year and over with the Company directly or through the Labour Service which has agreement on annual health check;

- Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tuân thủ và thực hiện chính sách này;

All relevant sections and individuals shall be responsible to comply & implement this regulation;

- Việc khám sức khỏe sẽ được thực hiện hàng năm.

Health check will be executed by annually.

III . THỦ TỤC

PROCEDURE

- Nhân viên phải sắp xếp công việc của mình để thực hiện khám sức khỏe định kỳ khi có thông báo;

Staff has to arrange their works to health check when informed;

- Việc khám sức khỏe sẽ được thực hiện tại Công ty;

Annual health check shall be implemented at the Company;

- Nếu nhân viên không khám sức khỏe tại Doanh nghiệp thì có thể khám sức khỏe tại trung tâm khám sức khỏe khác trong thời gian không quá 1 tuần, kể từ ngày khám sức khỏe tại Doanh nghiệp;

If a staff cannot implement the health check at the Company, the staff can implement the annual health check at any Health Check Center no later than one week from the date of health check at the Company;

- Khi thực hiện khám sức khỏe, nhân viên sẽ đến bàn hướng dẫn nhận phiếu khám sức khỏe và bảng liệt kê các mục cần phải khám;

When checking, staff shall receive their health record & check-up at the reception and list of items to be checked;

- Dựa vào bảng liệt kê, nhân viên sẽ lần lượt đến bàn để kiểm tra sức khỏe, phải giữ trật tự, không chen lấn hoặc làm ồn ào tại khu vực khám sức khỏe. Nếu thấy quá đông thì nhân viên linh hoạt di chuyển đến bàn khác để đảm bảo các mục kiểm tra sức khỏe trong bảng liệt kê sẽ được hoàn thành;

Depending on the check-up list, staff orderly go to each of desk to be checked , staff must keep orderly, no jostle or make noisy at check-up desk/area. If the health check area is too crowded, staff can move to another desk to ensure all items at the checklist are completed;

- Khi đã hoàn tất, nhân viên quay lại bàn hướng dẫn để ký vào danh sách. Việc ký vào danh sách này nhằm xác nhận nhân viên đã hoàn thành việc khám sức khỏe mà không phải thanh toán.

When finished, staff has to return to reception  desk to sign-in the list not to confirm that staff has done the check-up but also for payment.

- Đối với nhân viên khám tại Trung tâm:

For staff who come to Health Center to check , please:
+ Liên hệ với phòng nhân sự để lấy giấy giới thiệu;
Contact HR to get the recommendation letter;

+ Khi đến khám tại Trung tâm thì liên hệ với người trực tiếp khám sức khỏe cho mình theo giấy giới thiệu và theo      dõi sự hướng dẫn của nhân viên tại trung tâm;

 Contact the right person and they will guide where will check;

+ Khi hoàn tất thì nhân viên ký tên vào danh sách.

 When finished, please back to the contact person then sign-in on the list.

- Dựa vào kết quả, Trung tâm sẽ tổng kết, đánh giá, phân loại sức khỏe của nhân viên và gởi phòng Nhân sự. Nhân viên cần tham khảo thì có thể liên hệ với Phòng nhân sự. Kết quả này sẽ là cơ sở để thực hiện chính sách phục hồi sức khỏe theo chế độ của Bảo hiểm xã hội vào cuối mỗi năm.

Based on result, The Service will summary, classify staff’s health and send all records to HR. If staff need to make reference, please contact HR. The result will be a fact based to execute the policy of health recovery stipulated by Social Insurance at the calendar year-end.  

IV . CHỨNG TỪ

DOCUMENTATION

-  Hồ sơ sức khỏe;

Health record;

- Danh mục phải khám.

Check-up list.

 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY [TÊN CÔNG TY]

ON BEHALF OF [NAME OF COMPANY]

 

              

                              

Họ tên/Name: …………………………………………..

Chức vụ/Position:……………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.