CÔNG TY …………………………………                   

Địa chỉ: …………………………………….                                                                                                                                                                                       

Số: ....................................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

------------- ***-------------

 

ngày …… tháng …… năm …………

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ đối với Ông/Bà ………

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

……………………………………………….

Các căn cứ ban hành văn bản (nếu có);

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………………………… do Sở Kế hoạch và Đầu tư …………………………………. cấp ngày …… tháng …… năm …….... ;

Căn cứ Điều lệ Công ty …………………………. đã được thông qua ngày … tháng … năm ………;

Căn cứ vào quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường .............................................................................................  được thành
lập tại quyết định số ……………………….. ngày …………………………..

Căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm công tác của Ông/bà ………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………. sinh ngày …………………….., trình độ …………………… giữ chức vụ Chỉ huy phó công trường …………………………………. Kể từ ngày .................................................................................................................................

Điều 2. Ông/Bà ……………………….. chị sự phân công công việc và báo cáo trực tiếp lên Chỉ huy trưởng công trường – Ông ………………….. có đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của Công ty.

Tiền lương và các khoản phụ cấp của Ông …………………………. Thực hiện theo chính sách hiện hành của Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng công trường ....................................................................................................... ,

Trưởng/ Phó các Phòng/ Ban chuyên môn và Ông ……………………………………. Chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

               

Nơi nhận:

-  Như điều 3;
- Thành viên Ban GĐ (để biết)
- Lưu VT, HCNS

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.