CÔNG TY ………………….

Số:……../…. /QĐ/ VC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng …… năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 CÔNG TY …………………

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách kế toán)

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

-                 Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành    ngày 26 tháng 11 năm 2014;

-                 Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………. (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

-                 Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty.

-                 Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm người phụ trách kế toán với nội dung như sau:

Bổ nhiệm Ông(Bà) ............................................................. , CMND/Hộ chiếu số .....................  cấp  ngày  tại........................................................... , có địa chỉ thường trú:                 ....................................  vào vị trí người phụ trách kế toán của Công ty.

Điều 2: Trách nhiệm công việc

Người phụ trách kế toán chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a.              Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán;

b.             Giao dịch, làm việc với Ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và thực hiện các công việc liên quan đến hệ thống kế toán công ty;

c.              Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc/Tổng Giám đốc trên cương vị Người phụ trách kế toán.

Điều 3: Các phòng, ban Công ty có liên quan và Ông(Bà) ................................. có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

-          (1)…….

-          Lưu VT

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

__________________________________

Họ tên: ………………………………….

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN:

(1)          Bộ phận thi hành nghị quyết, bộ phận lưu trữ.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.