[COMPANY LOGO]

CÔNG TY CỔ PHẦN

................................

NAME OF COMPANY

...............................

Số …/…./QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence- Freedom- Happiness

 

                        Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng …… năm……

Ho Chi Minh City, dates....mont........year.......

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

 

-     Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014  đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014;

      Pursuant to Enterprise Law 2014 passed by the National Assembly on November 26, 2014;

-     Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ……. đã được các cổ đông thông qua ngày …./…./…….;

      Pursuant to the Charter of the Shareholding Company ....... was passed by the shareholders on .... /. / ...... .;

-     Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày …./…/….. về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty;

    Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders approving the change of the charter capital of the company on ... / ... / ... ..

QUYẾT ĐỊNH:

DECISION

(V/v: Mua lại cổ phần/Repurchase shares)

Điều 1 / Article 1:

Công ty đồng ý thông qua việc mua lại cổ phần với chi tiết như sau:

The company agreed to acquire the shares with details as follows:

1. Loại cổ phiếu mua lại:                             ......................................................

Types of shares repurchased:                        ......................................................

2. Mệnh giá mua lại:                                    ......................................................

Repurchase prices:                                       ............................(bằng chữ/in word)

3. Tỷ lệ mua lại cổ phần:                             ..........%/Tổng số cổ phần.

Share repurchase rate :                                 ..........%/Total number of shares.                           

4. Thủ tục và thời hạn thanh toán:              .......................................................

Procedures and deadline for payment:            ......................................................

5. Thủ tục và thời hạn chào bán của cổ đông:                      ............................

Procedures and deadline for shareholders to offer their shares:   ............................

Điều 2/Article 2:

Ông/ Bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Mr/Ms ... .............. (name of the legal representative) shall have to carry out procedures for business registration in accordance with the provisions of law.

Điều 3/Article 3:

Người đại diện theo pháp luật của công ty, ban giám đốc có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

The legal representative of the company, board of management of the company shall be responsible for the implementation of this Decision. 

Điều 4/Article 4:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Decision takes effect from the date of its signing.

                                                                                                

 

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;

- Lưu/Save.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Signed, stamped and full name)

 

 

 

 

 

 
 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.