CÔNG TY ............................

Name of the Company

-------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence – Freedom - Happiness

Số/No.: …/QD-…

_______________

TP.HCM, ngày … tháng … năm 2017

Ho Chi Minh City, dated………………..

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

V/v mua lại cổ phần đã phát hành/ on repurchase issued shares

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN……………………

……………………..JOINT STOCK COMPANY

 

-       Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2014;

        Pursuant to Law on Enterprise on 29 November, 2014;

-       Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần [tên công ty];

        Pursuant to Charter of [insert name] Joint Stock Company, (“the Company”);

-       Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông Công ty số … ngày … / … / … ;

        Pursuant to Minutes of General Meeting of Shareholders No. … dated … /… /… ;

-       Xét tình hình kinh doanh của công ty.

         Based on the Business Situation of the Company.

-       Căn cứ Quyết định số … /QĐ-… ngày …/…/… của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy trình thu hồi cổ phiếu và xử lý các trường hợp phát sinh đối với cổ phiếu đã phát hành.

        Pursuant to Decision No. …/QĐ-…… dated …/…/…… of the Board of Directors enacting procedures for shares withdrawal and dealing with case arising for issued shares;

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES 

Điều 1      :    Công ty mua lại cổ phiếu [tên cổ phiếu] đã phát hành như sau

Aricle 1  :    The company repurchases issued shares as follows

-  Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại:.................................................................................................................

    Number of shares repurchased:...................................................................................................................

-   Nguồn vốn để mua lại:.....................................................................................................................................

    Capital sources of repurchases:....................................................................................................................

-   Giá mua:............................................................................................................................................................

    The repurchase price:.....................................................................................................................................

-   Thời hạn thực hiện:.........................................................................................................................................

    Time of the repurchase:..................................................................................................................................

-    Phương thức giao dịch:.................................................................................................................................

     The method of payment:.................................................................................................................................

Điều 2      :    Các nội dung liên quan đến việc công ty mua lại cổ phiếu được thực hiện theo Quyết định số …/QĐ-…  ngày …/…/…

Article 2   :    The relevant contents to the repurchase of shares shall be implemented in compliance with Decision No. …/QD-…… dated …/…/……

Điều 3      :    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3  :    This Decision takes effect from the date of its signing. The relevant departments, individuals are responsible for implementing this Decision

 

Nơi nhận/Recipients:

-       Như điều 3/As Article 3;

-       HĐQT, BKS (để báo cáo);/ Board of Directors, Board of Supervisors

-       Lưu văn phòng/Save;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch/The President

(Kí tên và đóng dấu)/Sign and stamp

 

 

___________________________

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.