[TÊN CÔNG TY]/

[COMPANY’S NAME]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No. : ………………….. 

                           ………………… , ngày … tháng … năm 20 …

                                                    [place] , [date, month, year]

                                                                               
                                                                                 QUYẾT ĐỊNH/DECISION

                                                             Về việc tiếp nhận thực tập/Re: Internship acceptance

                                                                             GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                         DIRECTOR/GENERAL DIRECTOR

-       Căn cứ Quyết định số ………...........…… v/v bổ nhiệm Giám đốc ngày ........................................................................ ;

Pursuant to Decision no. ………............…… regarding appointing Director dated ................................................................ ;

-       Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc;

Pursuant to functions, missions and authorities of Director;

-       Căn cứ Quy chế thực tập của Công ty;

Pursuant to Internship Regulation of the Company;

-       Xét đề nghị của Trưởng phòng nhân sự.

Proposal of Head of Human Resource Department.

                                                                                  QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1/Article 1.

Đồng ý cho Anh/Chị/To accept Mr/Ms. : .....................................................................................................................................

CMND/ID number: .....................................................................................................................................................................

Năm sinh: …………………. Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

Date of birth: ……………………. Address: .................................................................................................................................

Là sinh viên Trường: .................................................................................................................................................................

As a student of:..........................................................................................................................................................................

Được thực tập tại Công ty trong thời hạn … tháng, từ ………….................................…… đến ...............................................

To work as a trainee in the Company in the period of … month (s), from [date, month, year] to [date, month, year]

Điều 2/Article 2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 20 …

This decision takes effect from ………………………… 20 …

Điều 3/Article 3.

Các Ông/Bà Chánh Văn phòng (Trưởng Phòng hành chính), Trưởng Phòng tổ chức, Thủ trưởng đơn vị và Anh/Chị …………………………………có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Head of the Administration Deapartment, Head of Personel Department and other Deapartments and Mr/Mrs. ………………………………………as responsible to implement this Decision.

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY/

GENERAL DIRECTOR

(Ký, ghi rõ họ tên/

Signature, write full name)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.