Tên đơn vị..............

Số.........../

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.... tháng..... năm.....

QUYẾT ĐỊNH [1]

(Về việc thi hành kỷ luật lao động)

-         Căn cứ Bộ Luật lao động 2012  ngày 18/06/2012

-         căn cứ Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động  ngày 18/06/2012

-         Căn cứ..... ngày.... tháng.... năm.... của (cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị).

-         Căn cứ biên bản xử lý kỷ luật lao động ngày..... tháng...... năm...........

-         Theo đề nghị của...........................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 

Thi hành kỷ luật lao động đối với ông (bà):

Đơn vị làm việc:..................................................................................................................................

Công việc đang làm: ...........................................................................................................................

Trình độ chuyên môn được đào tạo: ...................................................................................................

Mức độ phạm lỗi:................................................................................................................................

Hình thức kỷ luật: ..............................................................................................................................

Điều 2

Thời hạn thi hành kỷ luật lao động kể từ ngày……. tháng….năm……đến hết ngày…… tháng…….. năm…….

Điều 3. 

Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày……tháng……….năm……….

Điều 4.

Các ông (bà) trưởng phòng (ban) tổ chức, kế toán tài vụ trong đơn vị và đương sự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

ĐẠI DIỆN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG[2]

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Nơi nhận:

-            Như Điều 4,

-            Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở

-            Lưu đơn vị.


[1] Ghi rõ chức vụ và tên đơn vị

[2] Điều 3.1 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động  ngày 18/06/2012

  

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.