SHARE TRANSFER AGREEMENT

This share tranfer agreement (Agreement) is entered into on …. by and between

TRANSFEREE

The name of company: 

Certificate of Business registration:

Registered address:

Phone:

Legal Representative:

Position:
hereinafter refered to as "Party A" or the "Transferee"

TRANSFEROR

The name of company: 

Certificate of Business registration:

Registered address:

Phone:

Legal Representative:

hereinafter refered to as "Party B" or the "Transferor"

This agreement sets out the main terms and conditions under which the Transferor has agreed to transfer and the Transferee has agreed to purchase shares in the charter capital of […] (hereinafter referred to as “Company”), a company legally established under the laws of Vietnam, having its registered address at [...] and the Business Registration Certificate number […].

ARTICLE 1.  THE TOTAL CHARTER CAPITAL OF THE COMPANY

Party A and Party B hereby confirm that at the signing of this Agreement, the total charter capital of the Company is […] VNĐ, divided into […] shares with the par value of  […] VND/share;

ARTICLE 2. THE CURRENT HOLDING RATIO

Party B and Party A confirms that at the signing of this Agreement, in the total shares issued by the Company, Party A holds ..... common shares, accounting for ....% of the charter capital of the Company.

ARTICLE 2. AGREEMENT TO TRANSFER

Party B  agrees to transfer Party A […] common shares, accounting for […%] in the charter capital of the Company;

ARTICLE 4. AGREEMENT TO PURCHASE

Party A agrees to purchase from Party B […] common shares of Company, making up […] % of the charter capital of Company, with a total transfer price of […] (the transfer price will be exchanged to VNĐ in the transfer date);

Party B agrees to transfer shares Party A who pays the purchase price to the Party B within […....] working days from the execution of this Agreement;

ARTICLE 5. PAYMENT

Party A shall make payments to Party B by bank transfer to the accounts designated by Party B;

ARTICLE 6. GOVERNING LAW

This agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the laws of Vietnam;
ARTICLE. 7 DISPUTE RESOLUTION

Any dispute arising out of or in connection with this Agreement including but not limited to any question regarding its the formation, performance, breach, termination, validity or any other provision of this Agreement, shall be firstly resolved by friendly negotiation by the parties in good faith. In case either party is unwilling to settle the dispute through negotiation or if both parties fail to reach any agreement within (30) days after the negotiation begins, either party may submit such dispute to the competent court for a settlement.

 ARTICLE 7. MICELLANEOUS 

Transferor and the Transferee together or indiividually at any time shall do all things including executing all documents, making all regulatory applications, convenning and attending all meetings and cast all votes as may be necessary or expedient to give full effect to this Agreement and each provision of this Agreement;
This present contract has its legal validity from the signing date;
This present contract is made into 04 [four] copies in Vietnamese and English languages of the equal validity. Each party will keep 02 [two] copies.

TRANSFEROR

TRANSFEREE

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

SHARE TRANSFER AGREEMENT

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này (Hợp Đồng) được ký kết vào ….

This share tranfer agreement (Agreement) is entered into on …. by and between

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG/ TRANSFEREE

Tên công ty/ The name of company: 

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ Certificate of Business registration:

 

Trụ sở chính tại/ Registered address:

 

Điện thoại/ Phone:

 

Người đại diện theo pháp luật/ Legal Representative:

 

Chức vụ/ Position:
sau đây gọi là "Bên A" hoặc " Bên chuyển nhượng"
hereinafter refered to as "Party A" or the "Transferee"

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG /TRANSFEROR

Tên công ty/ The name of company: 

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ Certificate of Business registration:

 

Trụ sở chính tại/ Registered address:

 

Điện thoại/ Phone:

 

Người đại diện theo pháp luật/ Legal Representative:

 

sau đây gọi là "Bên B" hoặc " Bên chuyển nhượng"

hereinafter refered to as "Party B" or the "Transferor"

Bên chuyển nhượng đồng ý chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng đồng ý nhận chuyển nhượng số cổ phần thuộc sở hữu của Bên chuyển nhượng trong […] (sau đây gọi tắt là "Công ty"), một công ty được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có địa chỉ trụ sở chính tại [....] và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số […].

This agreement sets out the main terms and conditions under which the Transferor has agreed to transfer and the Transferee has agreed to purchase shares in the charter capital of […] (hereinafter referred to as “Company”), a company legally established under the laws of Vietnam, having its registered address at [...] and the Business Registration Certificate number […].

ĐIỀU 1.   TỔNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY
ARTICLE 1.  THE TOTAL CHARTER CAPITAL OF THE COMPANY

 -

Bên A và Bên B xác nhận rằng vào ngày của Hợp Đồng này, tổng vốn điều lệ của Công ty là […] VNĐ, được chia thành […] cổ phần phổ thông, với giá trị danh nghĩa của mỗi cổ phần là […] VNĐ;

 -

Party A and Party B hereby confirm that at the signing of this Agreement, the total charter capital of the Company is […] VNĐ, divided into […] shares with the par value of  […] VND/share;

ĐIỀU 2.  TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN HIỆN TẠI
ARTICLE 2. THE CURRENT HOLDING RATIO

 -

Bên B và Bên A xác nhận rằng vào ngày ký kết của Hợp Đồng này, trong tổng số cổ phần đã được phát hành của Công ty, Bên A nắm giữ […] cổ phần phổ thông, chiếm tỉ lệ .... % tổng vốn điều lệ của Công ty;

 -

Party B and Party A confirms that at the signing of this Agreement, in the total shares issued by the Company, Party A holds ..... common shares, accounting for ....% of the charter capital of the Company.

ĐIỀU 3.  THOẢ THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG
ARTICLE 2. AGREEMENT TO TRANSFER

Bên B đồng ý chuyển nhượng cho Bên A tổng số […] cổ phần phổ thông tương đương [...]% tổng vốn điều lệ của công ty;

Party B  agrees to transfer Party A […] common shares, accounting for […%] in the charter capital of the Company;

ĐIỀU 4.   THỎA THUẬN MUA
ARTICLE 4. AGREEMENT TO PURCHASE

-

Bên A đồng ý mua từ Bên B […] phần phổ thông, tương đương […]% vốn điều lệ của công ty, với giá chuyển nhượng là […] USD (giá chuyển nhượng này sẽ được chuyển đổi sang VNĐ vào ngày chuyển nhượng cổ phần);

-

Party A agrees to purchase from Party B […] common shares of Company, making up […] % of the charter capital of Company, with a total transfer price of […] (the transfer price will be exchanged to VNĐ in the transfer date);

-

Bên B đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho Bên A sau khi bên A thanh toán tiền chuyển nhượng cho bên B trong vòng [........] ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết. 

-

Party B agrees to transfer shares Party A who pays the purchase price to the Party B within […....] working days from the execution of this Agreement;

ĐIỀU 5. THANH TOÁN
 
ARTICLE 5. PAYMENT

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B khi đến hạn thanh toán bằng hình thức chuyển tiền điện tử bằng VNĐ vào tài khoản ngân hàng tương ứng được đề xuất của Bên B;

Party A shall make payments to Party B by bank transfer to the accounts designated by Party B;

ĐIỀU 6. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
ARTICLE 6. GOVERNING LAW

Hợp đồng này và bất kì tranh chấp, khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến đối tượng hoặc hình thức (bao gồm cả các tranh chấp và/hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam;

This agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the laws of Vietnam;
ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
ARTICLE. 7 DISPUTE RESOLUTION

Bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề liên quan đến hình thức, thực hiện hợp đồng, vi phạm, hiệu lực hay bất kỳ nội dung của hợp đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng đàm phán giữa các bên trên tinh thần thiện chí, trung thực. Trong trường hợp, một bên không muốn hoặc các bên không thể giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp thương lượng, hoà giải trong thời hạn (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên đồng ý đưa tranh chấp ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền. 
Any dispute arising out of or in connection with this Agreement including but not limited to any question regarding its the formation, performance, breach, termination, validity or any other provision of this Agreement, shall be firstly resolved by friendly negotiation by the parties in good faith. In case either party is unwilling to settle the dispute through negotiation or if both parties fail to reach any agreement within (30) days after the negotiation begins, either party may submit such dispute to the competent court for a settlement.

ĐIỀU 7.  CÁC CAM KẾT KHÁC
ARTICLE 7. MICELLANEOUS 

Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng, tại bất kỳ thời điểm nào, sẽ thực hiện tất cả các công việc bao gồm ký kết các văn kiện, chuẩn bị các đơn xin theo luật định, triệu tập các cuộc họp, tham dự các cuộc họp và tham gia biểu quyết khi cần thiết hoặc thích hợp để làm cho Hợp Đồng này và mỗi điều khoản trong Hợp Đồng này có hiệu lực;

Transferor and the Transferee together or indiividually at any time shall do all things including executing all documents, making all regulatory applications, convenning and attending all meetings and cast all votes as may be necessary or expedient to give full effect to this Agreement and each provision of this Agreement;
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký;
This present contract has its legal validity from the signing date;
Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 (hai) bản.
This present contract is made into 04 [four] copies in Vietnamese and English languages of the equal validity. Each party will keep 02 [two] copies.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

TRANSFEROR

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

TRANSFEREE

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.