CÔNG TY TNHH

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 

                                                          

-                Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

-                Căn cứ Điều lệ công ty …………………………………………………………....................................................,

1.             Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ............................

Do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày …/…./2017.

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................................................................................

Vốn điều lệ:……………………..  VNĐ (Bằng chữ:……………………….)

2.             Tên thành viên, địa chỉ, số vốn góp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên:

 

Stt

Tên thành viên

Ngày sinh

Quốc tịch

CMND SỐ

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú

Góp vốn bằng tài sản

Giá trị

Vốn góp

Phần vốn góp

(%)

Thời điểm góp vốn

Giấy chứng nhận phần vốn góp

Chữ ký của thành viên

                       

Tên tài sản

Số lượng

Giá trị (triệu đồng)

Số

Ngày cấp

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

                                                                                                                                                                  (Ký, ghi họ tên)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.