LETTER OF RESIGNATION

Your Name                             :..........................................................................................................
Your Address:                        :..........................................................................................................
Your City, State, Zip Code    :..........................................................................................................
Your Phone Number               :..........................................................................................................
Your Email                              :..........................................................................................................

Date                                        :..........................................................................................................

Name                                       :..........................................................................................................
Title                                         :..........................................................................................................
Organization                           :..........................................................................................................
Address                                   :..........................................................................................................
City, State, Zip Code              :..........................................................................................................            

Dear Mr./Ms. Last Name:..................................................................................................................

Please accept this letter as formal notification that I am leaving my position with [...] Company on [dates]

Thank you for the opportunities you have provided me during my time with the company.

If can be of any assistance during this transition, please let me know.

Sincerely,

 

 

 

Your Signature

Your Typed Name

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.