Tên doanh nghiệp: ................

Phòng ban/Bộ phận:.........

-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

Số:...........................

............................ , ngày … tháng … năm 20…

 

THỎA THUẬN TẠM THỜI CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG

SANG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: CÔNG TY ............................................................................

MSDN: ……………….. cấp ngày: …………. Nơi cấp: …………………………………..

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ……………………………..Chức vụ…………………………

Người đại diện theo pháp luật giải quyết vụ việc và ký biên bản thỏa thuận này: theo giấy ủy quyền ký ngày………………….. (nếu có)

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG: Ông/ bà: .....................................................................................................

Sinh  ngày: ........................................................................................................................................

CMDN/ Hộ chiếu số: ........................................................................................................................

Ngày cấp: …………………..                                   Nơi cấp: ..........................................................

Thường trú: .......................................................................................................................................

XÉT RẰNG

-  Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13, được Quốc hội ban hành ngày 18/06/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/05/2013; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động, được Chính phủ ban hành ngày 12/01/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2015;

(Lưu ý rằng các căn cứ pháp lý trên có thể bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị thay thế)

- Căn cứ Hợp đồng Lao động số ....................  giữa …..  và Ông/Bà ...........................................................................  ký ngày …………………;

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

CÁC BÊN NAY THỎA THUẬN như sau:

Điều 1: Vì doanh nghiệp đang gặp khó khăn đột xuất do …………………….[i], Ông/ bà ………… đồng ý chuyển từ Bộ phận/ phòng ban …………………. – chức vụ: ………………… sang Bộ phận/ phòng ban …………………. – chức vụ: …………………. Từ ngày ………………….. đến ngày: ……………………..

Điều 2: Ông/Bà.................. sẽ bàn giao lại toàn bộ công việc đang thực hiện và tất cả tài liệu có liên quan theo sự hướng dẫn trực tiếp của Trưởng Phòng ban/Bộ phận là Ông/Bà......................................................

Điều 3: Lương và phụ cấp (nếu có) của Ông/ bà: ……………….

- Mức lương chính hoặc tiền công: Người lao động được hưởng mức lương ............ đồng/ mỗi tháng[ii]. Lương chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động theo quy định của Luật Lao động Việt Nam và các quy định khác có liên quan. Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp đầy đủ Thuế thu nhập cá nhân và phần bảo hiểm xã hội/bảo hiểm y tế/bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

- Các phụ cấp khác:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Điều 4: Sau khi kết thúc thời hạn tạm chuyển công tác, Ông/Bà ………….. trở lại chức vụ và các chế độ theo hợp đồng lao động đã giao kết. Trong trường hợp không đồng ý với công việc cũ, Ông/Bà có quyền thỏa thuận thực hiện công việc mới bằng việc ký mới hoặc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Lao động cũ hoặc chấm dứt Hợp đồng Lao động với công ty.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký tên)

(Ký tên)

HỌ VÀ TÊN:........................................

HỌ VÀ TÊN:..........................................

CHỨC VỤ:.............................................

 


[i] Điều 31, Bộ luật lao động: “Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động”.

[ii] Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.